فراخوان

بسمه تعالی

تمدید فراخوان:

باستحضار دعوت عمومی می رساند فراخوان ذیل تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه  مورخ 25/9/1394 تمدید گردیده است:

فراخوان دعوت از متقاضیان (حقیقی / حقوقی)سرمایه گذار برای تکمیل و بهره برداری از شهرک های گلخانه ای شماره 8/94

شرکت شهرک های کشاورزی در نظر دارد شهرک های گلخانه ای (به شرح پیوست)را با وضع موجود جهت تکمیل و راه اندازی واحد های گلخانه ای به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

شرایط عمومی:

1-واگذاری عرصه با  ملحوظ داشتن زیر ساخت ها و مستحدثات انجام شده بصورت اجاره ای به شرط تملک برابر مقررات انجام خواهد شد(نرخ واگذلری حسب تشخیص شرکت توسط کارشناسان خبره و یا کارشناسان رسمی دادگستری تعیین خواهد کرردید).

2-متقاضی بایستی علاوه بر توانایی فنی و مالی برای ایجاد زیر ساخت توانایی حداقل 20 درصد آورده و وثایق لازم برای اخذ تسهیلات به منظور ایجاد سازه ها را داشته باشند.

3-بازدید متقاضیان از محل شهرک های مورد تقاضا الزامی بوده و هیچگونه ادعایی پس از آن قابل پذیرش نمی باشد.

4-برندگان تعهد خواهند نمود که ادامه کار و تکمیل شهرک را برابر طرحی و نقشه مورد تائید شرکت انجام نماید.

5-پیشنهاد دهندگان موظف هستند برنامه زمان بندی اجرای عملیات تکمیل زیر ساخت های مورد نیاز شهرک را در قالب زمان معین ارائه و اجرای آن را در مدت نعیین شده مطابق فرم مربوط تعهد نمایند.

6-شرکت کنندگان در فراخوان می بایست آئین نامه های مربوط به معاملات دولتی را و نیز قانون منع ماخله کارمندان در معاملات دولتی را مد نظر قرار داده و رعایت نمایند.

7-حق تفکیک و یا واکذلری کل شهرک به اشخاص حقیقی/ حقوقی برای شرکت محفوظ است.

8-شرکت پس از اتمام عملیات زیر ساخت نسبت به صدور پروانه تأسیس شهرک اقدام خواهد نمود.

9-پس از تکمیل زیر ساخت ها واگذاری قطعات توسط برندگان به سایر افراد حقیقی و حقوقی با موافقت شرکت و مراجع ذیربط بلامانع می باشد

10-در شرایز مساوی اولویت با متقاضیان بومی خواهد بود.

11-شرکت در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.

12-هزینه درج آگهی در روزنامه به نسبت بر عهده برنده / برندکان می بلاشد.

محل و مهلت دریافت پاکات پیشنهاد قیمت:

متقاضیان واجد شراید می توانند تا ساعت 30/14 روز چهارشنبه مورخه 25/11/1394 تقاضای کتبی خود را به آدرس تهران - خیابان شهید عباسپور (توانیر )-نبش کوچه گیتا -پلاک 8-طبقه دوم - دبیر خانه کمیسون و یا براساس استقرار شهرک به شعبه این شرکت در مرکز استان به آدرس استان لرستان خرم آباد خیابان شصت متری - جنب اداره کار و امور اجتماعی داخل شیلات لرستان تلفن 33204212-066 مربوطه تحویل نمایند . ضمناً نام و مشخصات شهرک ها و شرایط عمومی در سایت شرکت به آدرس www.apcp.ir قابل رویت می باشد.

شرکت شهرک های کشاورزی

دبیر خانه کمیسون معاملات - تلفن 88797595-021

 

منوی اصلی

 

 ترویج و آموزش کشاورزی

مجموعه‌ای از مطالب آموزشی و اطلاعیه‌های ترویجی جمع‌آوری شده توسط متخصصین حوزه‌های مختلف کشاورزی.
 

 حفظ نباتات

اطلاعیه‌های پیش آگاهی و راهکارهای ارائه شده جهت مقابله با آفات.
 

 قوانین و مقررات

مجموعه قوانین و مقررات و بخشنامه‌های جدید در حوزه فعالیت بخشهای مختلف سازمان.
 

 اخبار و مقالات

مجموعه اخبار و مقالات فارسی جهت استفاده بهره‌برداران ، دانشجویان و محققین حوزه کشاورزی.